CODE OF CONDUCT

จรรยาบรรณองค์กรบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล

​1.

Business Conduct

การปฏิบัติงานในหน้าที่

​2.

Customer Focus

​หลักการให้ความสำคัญต่อลูกค้า

​3.

Safeguarding the Company’s interests

​หลักการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

4.

Social Conduct

​หลักการปฏิบัติตนต่อสังคม

5.

Whistleblowing Guidelines

แนวปฏิบัติหากพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ

คู่มือจรรยาบรรณฯ

“พนักงานทุกคนสามารถศึกษาวิธีปฏิบัติ ตัวอย่างสถานการณ์ และคำแนะนำได้ง่ายๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน”

Code of Conduct Book

“Employees can see guideline, samples of situation, and recommendation”